Jak to funguje | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

youtube video
Kontrola případu
Odborně posoudíme, zda váš nárok je způsobilý k vymáhání a v součinnosti s vámi dáme dohromady dokumentaci nezbytnou pro další kroky v rámci vymáhacího procesu
Pozitivní nárok
Po provedené kontrole nároku a související dokumentace je shledáno, že váš nárok je způsobilý k dalšímu vymáhání, tedy k upomenutí dlužníka, uplatnění nároku před soudem a nesplní-li dlužník svou povinnost dobrovolně, k zahájení exekučního řízení na majetek dlužníka
Zastupování nároku
Je-li shledáno, že váš nárok je způsobilý k dalšímu vymáhání, dalším krokem je sjednání zastoupení při vymáhaní nároku, a to jednat s naší společností a dále s advokátní kanceláří zajišťující soudní vymáhání vaší pohledávky
Zaplacení SOP
Podáním žaloby, respektive návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, vzniká povinnost uhradit soudní poplatek. Ačkoliv je platba soudního poplatku uložena žalobci, tedy věřiteli vymáhaného nároku, tvoří uhrazený soudní poplatek součást náhrady nákladů řízení, které je v případě vašeho úspěchu v soudním řízení, povinen uhradit žalovaný, tedy dlužník. Jedná se tedy svým způsobem pouze o dočasný náklad na vymáhání.
Vydání platebního rozkazu
Ve většině případů je zahajována soudní fáze vymáhání pohledávky návrhem na vydaní elektronického platebního rozkazu. Tento elektronický platební rozkaz, zkráceně EPR, vydává soud a ukládá v něm dlužníkovi, aby uhradil ve lhůtě patnácti dnů od doručení EPR dlužnou částku a dále náklady řízení anebo, aby v téže lhůtě podal tzv. Odpor proti elektronickému platebnímu rozkazu. Podá-li dlužník odpor, spor se dostává do fáze projednání před soudem.
Prodej nároku
Je-li shledáno, že váš nárok je způsobilý k dalšímu vymáhání, ale vy se nicméně nechcete věnovat jeho dalšímu vymáhání, můžete svou pohledávku nabídnout k odprodeji.
Exekuce
Nesplní-li dlužník dobrovolně dluh na základě vydaného elektronického platebního rozkazu, proti kterému nebyl podán odpor nebo podle rozsudku ukládajícímu dlužníkovi uhradit dlužnou částku, lze na podkladě těchto rozhodnutí zahájit exekuční řízení. Vybereme vhodného exekutora a zahájíme exekuci. O tom, co se v exekuci děje, budete mít přehled z vašeho zákaznického účtu.
Rozhodnutí
Soudní fáze vymáhání pohledávky končí vydáním rozhodnutí, zpravidla rozsudku. Pokud byl žalobce ve sporu úspěšný, rozsudek ukládá žalovanému, tedy dlužníkovi povinnost uhradit dlužnou částku a dále náklady řízení. Rozsudek je exekučním titulem, tedy podkladem pro zahájení exekučního řízení.
Nařízené jednání
Podá-li dlužník odpor proti EPR, spor se dostává do stádia soudního projednání sporu. V rámci soudního projednání bývá soudem nařízeno soudní jednání, na kterém je soudem rozhodováno o uložení povinnosti dlužníkovi dluh uhradit, probíhá dokazování. Dojde-li k nařízení jednání, jste na něm zastupováni advokátní kanceláří, nicméně nelze vyloučit, že si vás soud rovněž k projednání sporu pozve.

Jak to funguje