Zpracovávání a ochrana osobních údajů | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

Zpracovávání a ochrana osobních údajů

1)             Základní informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti epohledavky.cz s.r.o., se sídlem Obchodní 126, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 16507, IČ: 02215055 (dále jen „EM“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany EM, ve vztahu ke kterým je společnost EM, v pozici správce.

 2)             Jaké osobní údaje zpracováváme, jejich získávání

 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, zahrnují zejména Vaše: (1) jméno a příjmení; (2) adresu bydliště, včetně trvalého bydliště; (3) kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla); (4) rodné číslo; (5) datum narození; (6) pohlaví; (7) číslo identifikačního dokladu; (8) IP adresu; (9) případně finanční údaje, zejména čísla bankovních účtů; (10) případně další osobní údaje, které sami uvedete.

 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při zpracování nabídek služeb, při registraci Vašeho uživatelského účtu, uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu), z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte).

 3)             Využití osobních údajů

 Vaše osobní údaje využíváme zejména pro:

 • ověření Vaší totožnosti a plnění dalších povinností, které nám ukládají právní předpisy;
 • komunikaci s Vámi a správu našeho smluvního vztahu, včetně ověřování Vašich pokynů;
 • analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
 • řešení Vašich stížností;
 • informování o změnách a novinkách ohledně námi nabízených produktů.

 Automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování, neprovádíme.

 Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

4)             Doba zpracování osobních údajů 

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v EM vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a EM, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem EM. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány. 

5)             Právní základ zpracování osobních údajů 

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože (1) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, případně subjektem, za který jednáte; (2) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností; (3) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. pro účely cenotvorby našich produktů); (4) jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoli odvolatelný souhlas. 

V případě, že je na zpracování osobních údajů (včetně zvláštních kategorií) nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit či odvolat, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout určité produkty. 

6)             Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni poskytnout: 

 • orgánům, kterým máme případnou povinnost poskytovat osobní údaje, včetně České národní banky, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení;
 • poskytovatelům služeb či produktů, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří nám pomáhají s administrací dodavatelsko-odběratelských vztahů;
 • třetím osobám, které budou provádět revizi Vámi zadaného případu, které nicméně mají zákonnou povinnost mlčenlivosti;
 • jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem apod.). 

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných záruk.

7)             Práva spojená se zpracováním osobních údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte: 

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany EM;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz. 

8)             Ochrana osobních údajů 

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

9)             Další informace 

Aktuální verze „Informací o zpracovávání a ochraně osobních údajů“ je vždy dostupná na našich webových stránkách www.epohledavky.cz. O zaslání písemné kopie můžete také požádat elektronicky na adrese gdpr@epohledavky.cz nebo písemně na korespondenční adrese sídla společnosti zapsané v obchodním rejstříku. 

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu společnosti epohledavky.cz s.r.o. pro oblast ochrany osobních údajů, a to elektronicky na adrese gdpr@epohledavky.cz nebo písemně na korespondenční adrese sídla společnosti zapsané v obchodním rejstříku.

  

epohledavky.cz s.r.o.