INSOLVENCE | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

INSOLVENCE

Insolvence označuje situaci, kdy dlužník z důvodu neudržitelného množství svých dluhů není objektivně schopen tyto všechny dluhy řádně uhradit. Jinak řečeno, pasiva dlužníka značně převyšují jeho aktiva. Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon hovoří o insolvenci jako o „úpadku“ dlužníka. Úpadek dlužníka je zjišťován a zároveň řešen v rámci insolvenčního řízení.[1]

Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, které se obecně rozpadá do dvou fází. Nejprve se zjišťuje, zda se dlužník skutečně ocitl v úpadku. Za tímto účelem se osvědčují závazky dlužníka a poměřují se s jeho finanční situací. Pokud je shledáno, že se dlužník ocitl v úpadku, řízení pokračuje ve způsobech jeho řešení za pomoci ustanoveného insolvenčního správce. Rozeznáváme hned tři způsoby řešení insolvence, kterými jsou konkurz, reorganizace a oddlužení. Všechny alternativy mají za cíl dosáhnout poměrného uspokojení pohledávek všech věřitelů, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení. Konkurz neboli likvidační řešení, znamená rozdělení stávajícího majetku dlužníka mezi věřitele pro účely úhrady jeho dluhů. Reorganizace a oddlužení jsou řešení sanační, při kterých je umožněno dlužníku stále vyvíjet ekonomickou aktivitu. Reorganizace nabízí věřitelům dlužníka, který je podnikatelem, uspokojení jejich pohledávek v delším časovém horizontu na základě soudem schváleného plánu. Oddlužení je určeno zásadně pro nepodnikatele a spočívá buď v postupné úhradě dluhů dle splátkového kalendáře, nebo v jednorázovém zpeněžení aktiv dlužníka.

Insolvenční řízení se zahajuje vždy na návrh samotného dlužníka nebo jeho věřitele. Probíhající insolvenční řízení jsou zveřejňována v insolvenčním rejstříku, který lze nazvat jako veřejnou evidenci dlužníků, jejichž věřitelé jsou oprávněni a zároveň povinni se obracet se svými pohledávkami výlučně na daný insolvenční soud.

Insolvenční rejstřík má pro všechny dotčené subjekty důležitou roli. Mimoto, že poskytuje veškeré informace o průběhu insolvenční řízení, jeho prostřednictvím insolvenční soud vyzývá všechny věřitele, aby se přihlásili do insolvenčního řízení, a zveřejnění daných písemností v insolvenčním rejstříku se zároveň považuje za jejich doručení účastníkům řízení.

V insolvenčním řízení není věřitelům bohužel zaručeno, že pohledávky věřitelů budou uhrazeny v plné výši. Smyslem je totiž poměrné a spravedlivé vypořádání všech přihlášených pohledávek za situace omezených platebních možností dlužníka.

Vaše pohledávka a insolvence dlužníka

Insolvence Vašeho dlužníka se může projevovat především tím, že dlužník dosud neuhradil Vaši déle než měsíc splatnou pohledávku, není to jen Vaše pohledávka, kterou je dlužník povinen uhradit, a dlužník tvrdí, že nemá dostatek peněz na zaplacení, přičemž tomu tak skutečně je. V takovém případě není klasická žaloba efektivním prostředkem získání Vašich peněz. Nelze totiž přehlížet fakt, že jsou tu také další věřitelé, kteří mají stejné právo na uspokojení pohledávky jako Vy, což značně snižuje úspěšnost vymožení právě Vaší pohledávky. Pouze insolvenční řízení se snaží kolektivně vypořádat s nároky věřitelů, kteří mají pohledávku za stejným dlužníkem. Proto insolvenční zákon přikazuje věřitelům, aby poté, co bylo insolvenční řízení zahájeno, domáhat se vrácení jejich majetku, jen prostřednictvím podání přihlášky do insolvenčního řízení v rámci stanovené lhůty.

Pokud tedy máte pohledávku, kterou chcete začít vymáhat, radíme Vám, abyste se nejprve podívali do insolvenčního rejstříku. Ten je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku http://isir.justice.cz//. Stačí zadat jméno nebo IČO Vašeho dlužníka do příslušného políčka a v několika vteřinách zjistíte, zda Váš dlužník je či není veden jako účastnící insolvenčního řízení.

Pokud se Váš dlužník nenachází v insolvenci, můžete proti němu žalobou zahájit pomocí žaloby soudní řízení, popřípadě zvážit zahájení řízení insolvenční, pokud se důvodně domníváte, že finanční situace Vašeho dlužníka má znaky úpadku.

V opačném případě musíte uplatnit Váš nárok prostřednictvím insolvenčního řízení, do kterého se zapojíte podáním přihlášky. Přihlášku můžete podat kdykoliv od počátku insolvenčního řízení. Není tak třeba vyčkat oficiální výzvy soudu, kterou soud zveřejňuje v insolvenčním rejstříku zpravidla potom, co vydá rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Přihláška se podává na předepsaném formuláři, který je taktéž dostupný na internetových stránkách výše uvedených. K ní musíte připojit listiny, které dokládají vznik Vaší pohledávky. Přihlašují se rovněž i ty pohledávky, které byly již přiznány rozhodnutím soudu. Insolvenční řízení totiž zahrnuje i řízení vykonávací (exekuční).

S podáním přihlášky byste neměli otálet, protože jste povinni přihlásit svou pohledávky do soudem určené lhůty. Tuto lhůtu zjistíte z rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. Lhůta bývá 30denní a běží ode dne tohoto rozhodnutí. Přihlášky podané po uplynutí lhůty nebudou již brány v úvahu. Neznamená to sice, že tím Vaše pohledávka zaniká, nemůže však být v insolvenčním řízení uspokojena. Tím byste se ocitli v nevýhodném postavení věřitele, který má jen velmi malou šanci na to, že své peníze brzy uvidí.

Mít dlužníka v insolvenci není pro Vás obecně příliš příznivé z hlediska toho, že plné uspokojení Vaší pohledávky s ohledem na předlužení Vašeho smluvního partnera se zdá být běh na příliš dlouhou trať. Nejlepší radou by tak mohla být jedině prevence. Tedy umění znát solventnost svých dlužníků ještě předtím, než jim něco půjčíte. Avšak ani sebelepší obezřetnost Vás před marnotratnými dlužníky nemusí ochránit.

 

[1] Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů. Dostupný zde.