Tisková zpráva 16.12.2104 | epohledavky.cz

POHLEDÁVKY

POJISTNÉ PLNĚNÍ

NÁHRADA ŠKODY

HROMADNÉ ŽALOBY

Tisková zpráva 16.12.2104

Nezaplacené faktury trápí živnostníky i velké firmy, po čase nárok na vymožení pohledávky zaniká

PRAHA, 16. prosince 2014 – Nezaplacená faktura je nejčastější příčinou vymáhaného dluhu. Jak vyplývá z údajů portálu ePohledávky.cz, až 40 procent problematických případů se týká právě neuhrazených faktur, přičemž dva ze tří věřitelů jsou malí živnostníci. Také dlužníci bývají především drobní podnikatelé a malé firmy. Největším problémem velkých společností je naopak chaos ve sledování vlastních pohledávek, a tím i ztráta jejich vymahatelnosti.

„Češi mají špatnou platební morálku už bohužel zažitou, uhradit faktury po splatnosti nebo vůbec mnozí považují za normální. Prostě čekají, až přijde nějaké silné varování, které je donutí. Dva z pěti dlužníků pak reagují zaplacením dluhu hned po zaslání předžalobní upomínky,“ popsal své zkušenosti Tomáš Medřický, ředitel portálu ePohledávky.cz.

Nesplacenými fakturami jsou nejvíce postiženy oblasti stavebnictví, autodopravy a řemeslných prací. Zavedenou praxí je vykonat službu a až poté fakturovat. Co ale dělat, když se dotyčný nemá k placení?

„Malí živnostníci často narážejí na problém, že dopředu nevyžadují žádné potvrzení o sjednání služby, žádnou podepsanou fakturu, žádnou objednávku ani předávací protokol, což značně ztěžuje pozdější vymáhání pohledávky,“ upozornil David Bascheri, advokát spolupracující s portálem ePohledávky.cz. „Je třeba mít minimálně vystavenou a ze strany objednatele potvrzenou objednávku s jasně stanovenou cenou a termínem dodání.“

V momentě, kdy vzniká dluh, odborníci doporučují ukončit obchodní styk s dlužníkem a co nejrychleji řešit vymáhání dluhu. S vymáháním dluhu by postižený neměl otálet, řada menších firem po účelovém nasbírání faktur rychle padá do insolvence. Pokud věřitel svého dlužníka nesleduje a včas svou pohledávku nepřihlásí do insolvenčního řízení, jeho nárok se v insolvenci neuspokojí a jeho další vymáhání může značně zkomplikovat uplynutí promlčecí doby. Ta se u nesplacených faktur různí podle odvětví, nejčastěji představuje tříletou lhůtu. Ode dne splatnosti se dlužníkovi navíc načítá, není-li dohodnuto jinak, zákonný úrok z prodlení vevýši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, ročně.

„Vyhnout se neplatičům je kvůli zakořeněné špatné platební morálce v podnikání složité. Pokud nabídneme i malým věřitelům snazší cesty k vymáhání jakkoli velkých pohledávek, může se vžitý stav změnit,“ míní Tomáš Medřický. Obrátí-li se věřitel na odborníky z ePohledávky.cz, dostane rešerši svého případu zdarma do 24 hodin. Zjistí, co by mohl zlepšit, nebo může s pomocí advokátů poslat předžalobní výzvu dlužníkovi. Pokud ani na ni adresát nereaguje, postupuje pohledávka k soudnímu řízení. Soudní poplatky pak činí 400 korun u nezaplacených faktur do 10 tisíc, 800 korun u faktur v rozmezí 10 a 20 tisíc, u dražších faktur se počítají čtyři procenta z pohledávky.

ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ FIRMY – ON-LINE SPRÁVA POHLEDÁVEK

 Každý dlužník je jiný a vyžaduje vlastní vymáhací procesy. Proto i větší firmy často bojují s administrací a nepřehledností procesů vymáhání všech svých pohledávek. „V papírové podobě je řeší různí advokáti, aniž by management věděl, co se s nimi děje. On-line správa pohledávek je proto i pro zavedené společnosti výborným nástrojem, jak neztratit kontrolu a kdykoli sledovat, jak blízko má pohledávka k úplnému vyřešení,“ popsal Tomáš Medřický z portálu ePohledávky.cz.

On-line správa pohledávek také věřiteli hlídá, zda nedochází k promlčení nesplacené faktury nebo zda dlužník nespadl do insolvence. „Jako společnost, která se zabývá kamionovou dopravou a stěhováním, se s prodlením či nezaplacením faktur potýkáme velmi často. Díky on-line správě, kterou využíváme už devět měsíců, vidíme všechny naše zakázky v reálném čase, víme, jak dopadla bezplatná kontrola případu, a pokud se rozhodneme určitou pohledávku vymáhat soudní cestou, můžeme sledovat, kdy byla odeslána předžalobní upomínka či vydán elektronický platební příkaz, popřípadě rozsudek od soudu. Vše bez nutnosti kohokoli kontaktovat a shánět,“ uvedl jednatel společnosti HrubýMOVING Martin Dušek.